11112
TopsMate
HOME 프로그램소개 프로그램기능 데모보기 및 다운로드

질문과답변
자료실
유용한팁
홈피자랑
업글정보
공지사항
지원의뢰

RSS  

 제목 [RE] 상품 등록시 이미지 리스트가 자동으로 생성되지 않음   Hot
 작성자 샤이니    조회 2,249
 도메인  파일
 등록일 2012-03-07 13:49:39
php 5.3에서 gd_info() 함수가 사라져서 발생하는 문제인것 같네요.

http://www.kr.php.net/manual/kr/function.gd-info.php
 
 
위 링크에서 가장 하단의  johnschaefer 가 포스팅한 내용을 보면
 
php 4.3이상에서 gd_info을 대체하는 코드가 있습니다.

먼저 테스트 해야하는데 시간이 좀걸릴것 같아 먼저 내용을 올립니다.

한번 적용해서 테스트해보세요.

gd_info() 를 사용하는 곳은 tops/lib/lib.class.php 입니다. 
 

this is a replacement for this function.
you can also use this function in php >= 4.3.

the handling is the same as the gd_info function (array gd_info(void))

<?php
$code 
'function gd_info() {
        $array = Array(
                       "GD Version" => "",
                       "FreeType Support" => 0,
                       "FreeType Support" => 0,
                       "FreeType Linkage" => "",
                       "T1Lib Support" => 0,
                       "GIF Read Support" => 0,
                       "GIF Create Support" => 0,
                       "JPG Support" => 0,
                       "PNG Support" => 0,
                       "WBMP Support" => 0,
                       "XBM Support" => 0
                      );
        $gif_support = 0;

        ob_start();
        eval("phpinfo();");
        $info = ob_get_contents();
        ob_end_clean();
      
        foreach(explode("\n", $info) as $line) {
            if(strpos($line, "GD Version")!==false)
                $array["GD Version"] = trim(str_replace("GD Version", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "FreeType Support")!==false)
                $array["FreeType Support"] = trim(str_replace("FreeType Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "FreeType Linkage")!==false)
                $array["FreeType Linkage"] = trim(str_replace("FreeType Linkage", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "T1Lib Support")!==false)
                $array["T1Lib Support"] = trim(str_replace("T1Lib Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "GIF Read Support")!==false)
                $array["GIF Read Support"] = trim(str_replace("GIF Read Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "GIF Create Support")!==false)
                $array["GIF Create Support"] = trim(str_replace("GIF Create Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "GIF Support")!==false)
                $gif_support = trim(str_replace("GIF Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "JPG Support")!==false)
                $array["JPG Support"] = trim(str_replace("JPG Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "PNG Support")!==false)
                $array["PNG Support"] = trim(str_replace("PNG Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "WBMP Support")!==false)
                $array["WBMP Support"] = trim(str_replace("WBMP Support", "", strip_tags($line)));
            if(strpos($line, "XBM Support")!==false)
                $array["XBM Support"] = trim(str_replace("XBM Support", "", strip_tags($line)));
        }
        
        if($gif_support==="enabled") {
            $array["GIF Read Support"]   = 1;
            $array["GIF Create Support"] = 1;
        }

        if($array["FreeType Support"]==="enabled"){
            $array["FreeType Support"] = 1;    }
 
        if($array["T1Lib Support"]==="enabled")
            $array["T1Lib Support"] = 1;     
       
        if($array["GIF Read Support"]==="enabled"){
            $array["GIF Read Support"] = 1;    }
 
        if($array["GIF Create Support"]==="enabled")
            $array["GIF Create Support"] = 1;     

        if($array["JPG Support"]==="enabled")
            $array["JPG Support"] = 1;
            
        if($array["PNG Support"]==="enabled")
            $array["PNG Support"] = 1;
            
        if($array["WBMP Support"]==="enabled")
            $array["WBMP Support"] = 1;
            
        if($array["XBM Support"]==="enabled")
            $array["XBM Support"] = 1;
        
        return $array;
    }'
;

if(!
function_exists("gd_info")) eval($code);
?>

List modify write reply delete

NAME PW  
관련글
다음글
이전글


이용약관 | 프로그램소개 | Tops와 프로모션
(주)제이터치 대표이사 이왕태 | 개인정보관리책임자: 이왕태 | 이메일: help@j-touch.com
서울특별시 성동구 하왕십리동 966-21 제3층 | 사업자등록번호: 206-86-69197 | 통신판매업번호: 제2012-서울성동-0626호
copyright © J-Touch All Rights Reserved.